2, 5, 10-рр үржүүлэх
үйлдэл.
Математик 2 дугаар анги