6, 7, 8, 9, 10 тоонуудын
бүтцийг бататгах.
Математик 1 дүгээр анги